Големите дупки кои настанале со експлоатација на нафта и гас допринесуваат за создавање на масивни дупки низ западен Тексас, коиможе да доведат до разорни земјотреси.

Според зборовите на геофизичарите од јужниот методистички универзитет, тлото полека пропаѓа.

Во Тексас има скоро 297.000 нафтени дупки.

Познато е дека при црпење на нафта се користи техниката со хидраулично фрактурирање во кое преку дупки под притисок се вбризгува мешавина од вода и хемикалии, поврзани со геолошки хазарди.

Вбризганата смеса го зголемува притисокот на карпата која пука и ослободува гас, што предизвикува поместување на тлото. Токмву ваквото поместување на тлото може да предизвика создавање на земјотреси.

Вбризгувањето на отпадни води и јагелореден диоксид го зголемува притисокот во тлото, што е најверојатно причина за негово подигање.