Можеби без раце може да се вози, ама без мозок малку потешко.